🇨🇿 Hrubý Jeseník / High Ash Mountains

🇨🇿 Hrubý Jeseník / High Ash Mountains

🇨🇿 Hrubý Jeseník - mezoregion, který je součástí Východních Sudet a pohoří Jeseníky. Nachází se v severovýchodních Čechách - na pomezí Moravy a Slezska, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na severozápadě je ohraničeno Zlatými horami, na severu a severovýchodě Opavským pohořím, na východě a jihovýchodě Nízkým Jeseníkem a na západě a jihozápadě Hanušovickou vrchovinou. Nejvyšším vrcholem je Praděd, 1 491 m n. m., s televizní věží Praděd, vysokou 146 m.
Podle geomorfologického členění navrženého prof. Jaromíra Demka byly ve Vysokém Jeseníku identifikovány tyto mikroregiony a jejich části: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologicky patří Hrubý Jeseník do geologického celku Východní Sudety (silesikum). Je budován metamorfovanými horninami, především rulami, různými druhy slídových břidlic, amfibolitů, kvarcitů, mramorů a dalších. Krajní východní část je budována slabě metamorfovanými sedimentárními horninami slezskomoravského pásma (andelskohorské souvrství), především fylity, metablatníky, jílovité kovové břidlice, ojediněle jemnozrnné pískovce.
V oblasti Hrubého Jeseníku se díky své výšce vyskytují vegetační vrstvy. Podhůří jsou nyní louky a orná pole. Dolní montánní pásmo dříve tvořily smíšené lesy s převahou buku, které byly většinou nahrazeny smrkovými lesy. Horní montánní pásmo je v současnosti tvořeno smrkovými lesy vysázenými člověkem. Poblíž horní hranice horského lesa nabývají smrky zakrslou podobu, utvářenou zde vanoucími větry. Doprovázejí je typické horské druhy, jako je bříza karpatská, slezská vrba nebo jeřáb. Ve svrchním subalpínském pásmu dominují bylinné druhy a skalní lišejníky. Původně se v Jeseníkách nevyskytovala borovice horská, která zde byla vysazena na přelomu 19. a 20. století.

🇬🇧 High Ash Mountains - a mesoregion that is part of the Eastern Sudetes and the Jeseníky mountain range. It is located in north-eastern Bohemia - on the border of Moravia and Silesia, in the Olomouc and Moravian-Silesian regions. It is bordered to the north-west by the Golden Mountains, to the north and north-east by the Opava Mountains, to the east and south-east by the Low Jeseník Mountains, and to the west and south-west by the Hanušovická vrchovina. The highest peak is Praděd, 1491 m a.s.l., with the Praděd TV Tower, 146 m high.
According to the geomorphological division proposed by prof. Jaromír Demek, the following microregions and its parts have been identified in the High Ash Mountains: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologically, Vysoky Jeseník belongs to the geological unit of the Eastern Sudetes (silesikum). It is built of metamorphic rocks, mainly gneisses, various types of mica schists, amphibolites, quartzites, marbles and others. The extreme eastern part is built of poorly metamorphosed sedimentary rocks belonging to the Silesian-Moravian zone (Andelskohorská Formation), mainly phyllites, metamudstones, clay metal shales, and occasionally fine-grained sandstones.
In the area of the High Ash Mountains, due to its height, there are vegetation layers. The foothills are now meadows and arable fields. The lower montane zone formerly consisted of mixed forests, with a predominance of beech, which were mostly replaced by spruce forests. The upper montane zone is currently made up of spruce forests planted by man. Near the upper limit of the montane forest spruces assume a dwarf form, shaped by the winds blowing here. They are accompanied by typical mountain species, such as the Carpathian birch, Silesian willow or rowan. Herbaceous species and rock lichens dominate in the upper subalpine zone. Originally, there was no mountain pine in JesenĂ­ky, which was planted here at the turn of the 19th and 20th centuries.

Share
🇨🇿 Hrubý Jeseník / High Ash Mountains
  • Petrovy kameny

    [ZAPNOUT TITULKY / TURN ON SUBTITLES]

    🇨🇿 Druhá část podzimního výšlapu v Hrubém Jeseníku v České republice. Z vrcholu Vysoké hole sestoupíme na vrchol Petrovy Kameny, na který je v tuto roční dobu zakázán výstup. Poté sestoupíme do Velkého kotle, ledovcového karu, který patří k botanicky nejcenn...

  • Vysoká hole

    🇨🇿 Vyhlídková túra po Hrubém Jeseníku v České republice. Z Malé Morávky se vydáme po zelené a červené stezce na Vysokou hole, druhý nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Zelená stezka vede údolím Kotelského potoka k chatě Alfrédka. Kvůli uzavřené části červené si zkracujeme trasu po cestě vedoucí podél ...