🇵🇱 Pieniny / Pieniny Mountains

🇵🇱 Pieniny – pasmo górskie położone w południowej Polsce i północnej Słowacji. Od południa Pieniny graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim, na zachodzie zaś – z Kotliną Orawsko-Nowotarską oraz Pogórzem Spisko-Gubałowskim. Dzielą się na trzy części: Pieniny Spiskie, Pieniny Właściwe i Małe Pieniny. Najwyższe szczyty to Wysoka (1050 m), Jaworzyna (1016 m), Smerekowa (1014 m).
Skały budujące Pieniny powstały na dnie mórz w kilku epokach geologicznych. W górnej kredzie zostały sfałdowane i wydźwignięte. Na początku trzeciorzędu nastąpiła druga fala ruchów tektonicznych powodująca kolejne przesunięcia płaszczowin. Trzecia fala ruchów górotwórczych w okresie paleogenu i neogenu spowodowała powstanie bardzo skomplikowanej struktury tektonicznej pasa skałkowego. Równocześnie zachodząca erozja zdarła zewnętrzny płaszcz skał i wymodelowała skomplikowaną rzeźbę terenu. Szczyty i turnie zbudowane są z odpornych na wietrzenie skał jurajskich, głównie wapieni rogowcowych, bulastych i krynoidowych. Doliny i przełęcze powstały w miękkich i podatnych na wietrzenie skałach z okresu kredy i paleogenu.
Krajobraz Pienin tworzą strzeliste szczyty i głęboko wcięte wąwozy porozdzielane rozległymi halami pasterskimi.

🇬🇧 Pieniny Mountains – a mountain range located in southern Poland and northern Slovakia. In the south, the Pieniny Mountains border on the Spišská Magura range, in the north with the Gorce Mountains and Sącz Beskid Mountains, and in the west with the Orawa-Nowy Targ Valley and the Spiš-Gubałowskie Foothills. They are divided into three parts: Pieniny Spiskie, Pieniny Proper and Małe Pieniny. The highest peaks are Wysoka (1050 m), Jaworzyna (1016 m), Smerekowa (1014 m).
The rocks that make up the Pieniny Mountains were formed at the bottom of the seas in several geological eras. In the Upper Cretaceous they were folded and uplifted. At the beginning of the Tertiary, there was a second wave of tectonic movements causing further shifts of the nappes. The third wave of orogenic movements in the Paleogene and Neogene periods resulted in the formation of a very complicated tectonic structure of the rock belt. At the same time, the erosion that took place at the same time removed the outer mantle of rocks and created a complex relief. The peaks and crags are made of weathering-resistant Jurassic rocks, mainly hornstone, bulbous and crinoid limestones. The valleys and passes were formed in soft and weathering rocks from the Cretaceous and Paleogene periods.
The landscape of the Pieniny Mountains is made up of soaring peaks and deeply cut gorges divided by vast shepherd's pastures.

Share
  • Jaworzyna

    [WŁĄCZ NAPISY / TURN ON SUBTITLES]

    🇵🇱 Druga część letniej wędrówki po Pieninach. Schodzimy ze Smerekowej, trzeciego co do wysokości szczytu Pienin i wchodzimy na Jaworzynę, drugi co do wysokości szczyt tego pasma górskiego. Na szczyt nie prowadzi żadna ścieżka, nie jest on oznaczany na mapach. N...

  • Smerekowa (Vysoká)

    [WŁĄCZ NAPISY / TURN ON SUBTITLES]

    🇵🇱 Letnia wędrówka po Pieninach. Wchodzimy na Smerekową, leżący po słowackiej stronie trzeci co do wysokości szczyt Pienin. Wyruszamy z Jaworek i przechodzimy przez malowniczy Rezerwat Biała Woda. Po wyjściu z rezerwatu podchodzimy widokowym podejściem na Przeł...